Prava intelektualne svojine

Pojam „web sajt“ u svrhu ovog pravnog obaveštenja, obuhvata sve web strane na web adresi www.filiptravel.rs (daljem tekstu: web sajt).

Celokupan sadržaj web sajta bez obzira na formu izražavanja, uključujući, ali ne ograničavajući se samo na dizajnerska rešenja, tekstove, baze podataka, tabele, uporedne analize, fotografije, crteže, animacije, video i audio prezentacije, intelektualno je vlasništvo preduzeća FILIP Travel, kao nosioca  prava i pod zaštitom je nacionalnog Zakona o autorskom i srodnim pravima i međunarodnih konvencija koje regulišu oblast autorskih prava.

Osim navedenog korisničkog prava, zabranjena je svaka druga objava, prerada, izmena, prevod, dopuna, prodaja, nedostojno iskorišćavanje dela, distribuiranje i na drugi način suprotno zakonu korišćenje sadržaja web sajta, odnosno pridruživanje sadržaja, ili dela sadržaja drugom web sajtu.

Vlasništvo autorskih prava je nad svim autorskim radovima, koji su na bilo kakav način uključeni u web sajt. Znak i logotip FILIP Travel-a (u punom obliku) zaštićeni su pravnim aktima.

Sva prava su zadržana. Posetilac ili korisnik veb sajta koristi sadržaj na njemu isključivo za svoju sopstvenu potrebu, tj. nekomercijalna potreba. Svaki drugi oblik upotrebe sadržaja web sajta (kopiranje, distribucija, apliciranje uz drugo robno ime ili marku i slično) u komercijalne svrhe je zabranjena, osim ako to nije regulisano posebnim ugovorom sa korisnikom (odnosi se na agente).

Ograničenje upotrebe informacija i materijala

Informacije i materijale, koji se kao takvi prikazuju na web sajtu, korisnik ili posetilac veb sajta može preuzeti sa servera za svoju sopstvenu upotrebu (kućnu upotrebu), pri čemu ne sme doći do kršenja naznačenih autorskih prava, prava intelektualne svojine ili drugih prava o kojima postoji obaveštenje. Dozvoljeno je preuzimanje i štampanje informacija i materijala sa namenom pregleda i korištenja u nekomercijalne svrhe. Svako drugo kopiranje, distribucija, ponovno objavljivanje, promene informacija i materijala sa www.filiptravel.rs ili njihovo dalje slanje kao i širenje na bilo koji drugi način bez prethodne pismene dozvole ili posebnog ugovora je zabranjeno.

FILIP Travel ne odgovara za oblik i sadržaj povezanih (linkovanih) web sajtova.

Ograničenje odgovornosti

FILIP Travel se trudi da su podaci na web sajtu pravilni i ažurni, tako da FILIP Travel, ni bilo koje drugo pravno ili fizičko lice koje je učestvovalo u izradi web sajta ili pri njegovoj obnovi, ne može biti odgovorno za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit, koja bi kod korisnika web sajta nastala usled upotrebe web sajta ili nemogućnosti korišćenja navedenog.

Fotografije sadržane na ovom sajtu predstavljaju slučajni uzorak kojim se na reprezentativan način putnici informišu o pojedinim smeštajnim objektima i njihovim sadržajima.

FILIP Travel omogućava samo pristup sadržaju web sajta, tako da ne može biti odgovorna za eventualnu štetu ili izgubljenu dobit koja bi nastala kod korisnika usled ometanja rada web sajta.

FILIP Travel ima pravo da bez prethodnog obaveštenja promeni web sajt.

Sigurnost ličnih podataka

Podaci, koje FILIP Travel dobija na bilo koji način preko web sajta, namenjeni su za isključivu internu upotrebu i FILIP Travel ih štiti u skladu sa propisima koji regulišu zaštitu ličnih podataka i zakona o obligacionim odnosima.

Generalno

Za moguće sporove oko upotrebe web sajta nadležni su zakoni Republike Srbije. Eventualne sporove rešavaće stvarno nadležni sud u Beogradu.

Za upotrebu web sajta korisnik potvrđuje, da je prihvatio prethodno opisane uslove i da se sa njima slaže.

Akt o bezbednosti i privatnosti podataka

FILIP TRAVEL DOO, BEOGRAD (VRAČAR), www.filiptravel.rs (u daljem tekstu: Društvo), kao rukovalac podataka o ličnosti, smatra da je poverenje lica koja su nam, u skladu sa članom 4. stav 1. Tačka (1) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ‘’Službeni glasnik RS’’, br. 87 od 13. novembra 2018.) (u daljem tekstu: Zakon) ustupila svoje podatke o ličnosti (u daljem tekstu: korisnici) posredstvom internet prezentacije na adresi: www.filiptravel.rs (u daljem tekstu: sajt) od izuzetne važnosti i predstavlja jedno od fundamentalnih etičkih vrednosti poslovanja Društva. U tom smislu, Društvo je preduzelo neophodne mere i radnje, u skladu sa Zakonom, kako bi zaštitilo i obezbedilo privatnost ustupljenih podataka o ličnosti, a što će biti predstavljeno u nastavku teksta ovog akta, u skladu sa članom 23. Zakona.

Pročitajte akt o bezbedbosti i privatnosti podataka ovde.

Pravilnik o zaštiti podataka ličnosti

Na osnovu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018) i člana 198. stav 4. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS”, broj 36/2011, 99/2011,83/2014, - dr. zakon, 5/2015 i 44/2018) Društvo FILIP TRAVEL DOO, BEOGRAD (VRAČAR), dana 21.08.2019. godine donosi:
PRAVILNIK O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI koji možete pročitati ovde.