telplava.png
Pozovite nas

USLOVI ULASKA U TURSKU

Poštovani putnici,
Dostavljamo Vam informacije o režimu ulaska državljana Republike Srbije u Republiku Tursku, kao i odgovore na najčešća pitanja i nedoumice.

Počev od 31.05.2021. u 21:00 h na snazi su nove mere, koje uređuju ulazak putnika u Republiku Tursku. Svi putnici su dužni da pokažu dokument izdat od strane zvanične, nadležne institucije, koji potvrđuje da su bili vakcinisani najmanje 14 dana pre dolaska u Republiku Tursku ili da su preležali Covid-19 u poslednjih 6 meseci pre ulaska u Tursku.
- U slučaju da ne poseduju neki od navedenih dokumenata tj. državljani Srbije koji nisu vakcinisani,  neophodno je da imaju ili negativan PCR test ne stariji od 72 sata ili negativan brzi antigenski test ne stariji od 48 sati. Test je potreban za sva lica starija od šest godina. 
- Putnici će takođe podlegati nasumičnom PCR testiranju od strane Ministarstva zdravlja Republike Turske.
- U slučaju da lice ulazi u Tursku drumskim prevozom i ne poseduje negativan PCR test, obavezan je karantin na adresi koja se prijavi kao mesto boravka. Ukoliko se ne poseduje adresa boravka, mesto karantina će utvrditi nadležna zdravstvena uprava. Sedmog dana karantina se lice testira i ukoliko rezultat bude negativan, karantin se prekida.
- Državljani Srbije mogu da uđu na teritoriju Turske bez obaveze karantina ili testiranja pod uslovom da poseduju potvrdu o vakcinaciji (potvrdu o potpunoj revakcinaciji), izdatu od strane nadležnog organa R. Srbije. Lica do 18 godina starosti, mogu da uđu u Tursku u pratnji odraslog člana porodice koji poseduje potvrdu o vakcinaciji. Lica koja su preležala COVID-19, mogu da uđu u Tursku sa potvrdom o imunitetu izdatom od strane nadležnog organa Srbije.
- Pre ulaska u Tursku, a najranije 72 sata pre leta, OBAVEZNO je elektronski se registrovati putem sledećeg linka: https://register.health.gov.tr/  (neophodna je prijava i za odrasle i za decu). Tokom registracije se dodeljuje takozvani HES KOD koji predstavlja elektronski vid praćenja zdravstvenog stanja putnika. Neophodan je za ulazak u sve tržne centre, restorane, državne ustanove i druge objekte. Svi putnici su dužni da pri ulasku u Tursku pokažu isti u štampanoj ili elektronskoj formi. 

U skladu sa najčešćim pitanjima koja nam pristižu od putnika, dodajemo i razjašnjenja:
- Ako deca ne putuju sa primarnim roditeljem (mamom i tatom, već sa bakama, dekama, tetkama) oni moraju da imaju urađen PCR test / deca do 6 god. ne moraju da rade taj test ali starija deca od 6-18 god. moraju. 
- Ako je jedan roditelj revakcinisan, a drugi nije primio drugu dozu vakcine, za decu od 6 do 18 god. potrebno je da se uradi PCR test.
- Prihvataju se sve vakcine za koje je Agencija za lekove i medicinska sredstva R. Srbije potvrdila bezbednost, efikasnost i kvalitet i izdala dozvolu za upotrebu leka.
- Svi koji su revakcinisani moraju da imaju i sertifikat o tome da su primili dve doze. Klijenti koji nisu dobili drugu dozu, moraju da rade PCR test. 
- Povratnicima sa letovanja iz Turske, za ulazak u Republiku Srbiju, neophodno je da pokažu na uvid dokaz o  kompletnoj vakcinaciji (minimum 14 dana nakon druge doze) ili negativan PCR test koji je moguće uraditi ili pre povratka u nekoj od privatnih laboratorija u Republici Turskoj ili odmah pri dolasku u Republiku Srbiju.


USLOVI ULASKA U EGIPAT

Državljani Srbije mogu da uđu u Egipat.
Za lica koja su revakcinisana nije neophodan PCR test, već je potrebno posedovati sertifikat o vakcinisanju sa QR kodom.
Za lica koja nisu vakcinisana potreban je negativan PCR test sa QR kodom.

Na sledećem linku preuzmite obavezan obrazac za put u Egipat, koji je potrebno popuniti i predati pri sletanju u Egipat:
https://bit.ly/36iow8e


USLOVI ULASKA U SRBIJU

Državljani Republike Srbije, osoblje stranih diplomatsko-konzularnih predstavništava i kancelarija međunarodnih organizacija (uključujući članove njihovih porodica koji su nosioci posebnih ličnih karata, odnosno identifikacionih dokumenata) i strani državljani koji imaju odobren privremeni boravak ili stalno nastanjenje u Republici Srbiji, prilikom ulaska u Republiku Srbiju, potrebno je da prilože jedan od sledećih dokumenata:

Negativan RT-PCR test na prisustvo virusa SARS-CoV-2 ili negativan Antigen FIA Rapid test ukoliko lice dolazi iz Sjedinjenih Američkih država, ne stariji od 48 časova od datuma izdavanja rezultata (ako postoji kašnjenje prilikom ulaska u Republiku Srbiju, koje se ne može pripisati krivici putnika već je posledica spoljnog događaja koji se nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti - kašnjenje/odlaganje leta, polaska autobusa, voza i sl, onda test ne može biti stariji od 72 sata prilikom ulaska u Republiku Srbiju);
Sertifikat o potpunoj vakcinaciji koju izdaje nadležna zdravstvena ustanova Republike Srbije, odnosno nadležni organ strane države u kojoj se lice vakcinisalo;
Potvrdu o preležanoj bolesti COVID-19 – sertifikat ili drugi javni dokument u kome se konstatuje da je nosilac dokumenta preležao bolest izazvanu virusom SARS-CoV-2, odnosno da je kod tog lica utvrđeno prisustvo virusa SARS-CoV-2, s tim da od prvog testiranja ne može proći manje od 14 dana, niti više od šest meseci i koji je izdao zavod za javno zdravlje osnovan za teritoriju Republike Srbije, odnosno nadležni organ države sa kojom Republika Srbija ima zaključen sporazum ili faktički reciprocitet o priznavanju takvih dokumenata (HRVATSКA, NEMAČКA, SJEDINJENE AMERIČКE DRŽAVE, ŠVAJCARSКA, DANSКA, LUКSEMBURG, ŠPANIJA, AUSTRIJA, BUGARSКA, GRČКA, ANDORA, SAN MARINO, SLOVENIJA, TUNIS, TURSКA, RUMUNIJA).
Licima koja ne poseduju jedan od navedenih dokumenata, prilikom pasoške kontrole, uručuje se pisano obaveštenje – zdravstveno upozorenje o obavezi pridržavanja mere karantina u kućnim uslovima u trajanju od 10 dana, od dana prelaska državne granice i upozoravaju se na obavezu prijavljivanja nadležnoj COVID ambulanti ili teritorijalno nadležnom zavodu za javno zdravlje u roku od 24 časa od časa prelaska državne granice (putem elektronske prijave na elektronsku adresu: www.e-zdravlje.gov.rs).


USLOVI ULASKA U MAĐARSКU

Državljani Srbije mogu da uđu u Mađarsku bez ograničenja, odnosno pod istim uslovima koji su bili na snazi pre mera uvedenih radi sprečavanja širenja virusa COVID-19. Nije potrebna potvrda o vakcinaciji, niti negativan PCR test.


USLOVI ULASKA U ŠPANIJU

BEZ PCR/ANTIGENSKOG testa
BEZ POTVRDE O VAKCINACIJI
Potrebno je samo imati popunjen formular www.spth.gob.es

Više informacija možete potražiti na:

https://mfa.gov.rs/lat/gradjani/putovanje-u-inostranstvo/vize-i-informacije-o-drzavama/spanija

U Službenom glasniku Španije objavljena je 23. juna Uredba INT/ 647/2021 od 23. juna u skladu sa kojom je Srbija stavljena na listu zemalja za čije državljane i strance sa stalnim boravkom ne važi ograničenje da mogu da putuju u EU samo iz preko potrebnih razloga. Ministarstvo zdravlja je danas ažuriralo svoju listu sigurnih zemalja u koju je uključena i Srbija. S toga, od danas, državljani Srbije i stranci sa boravkom u Srbiji mogu da uđu u Španiju samo sa QR kodom (koji mogu da nađu na sledećem linku: www.spth.gob.es.
 


USLOVI ULASKA U ITALIJU

U periodu od 31. avgusta do 25. oktobra 2021. godine (osim ukoliko u međuvremenu ne budu bile donete druge mere), lica koja su u prethodnih četrnaest (14) dana boravila/tranzitirala u nekoj od zemalja sa liste D (u kojoj se nalazi i Srbija), u obavezi su da poseduju i na uvid stave sva 3 sledeća dokumenta:
1. popunjen on-line formular za praćenje putnika (digital Passenger Locator Form  - dPLF), u digitalnom ili štampanom obliku;
2. “zeleni” sertifikat COVID-19, koji je izdat nakon završene vakcinacije ili ekvivalentan dokument, izdat od strane inostranih zdravstvenih organa nakon vakcinacije koju odobrava EMA* (Evropska agencija za lekove) - Pfizer-BionTech, Moderna, Astrazeneca, Johnson &Johnson;
3. Negativan nalaz PCR ili antigenskog testa koji je urađen najviše sedamdeset dva (72) sata pre ulaska u Italiju.
U slučaju neposedovanja dokumenta iz tačke 2, u Italiju je moguće ući uz obavezu da se lice:
· podvrgne samoizolaciji i zdravstvenom nadzoru (tako što će obavestiti nadležni Dom zdravlja u Italiji kako bi se aktivirao zdravstveni nadzor), na adresi koja je naznačena u digital Passenger Locator Form  - dPLF dokumentu, u periodu od pet (5) dana.
·  uradi dodatni PCR  ili antigenski test, nakon pet (5) dana samoizolacije


USLOVI ULASKA U PORTUGALIJU

Državljani Srbije mogu da uđu u Portugaliju uz negativan PCR test, ne stariji od 72 sata ili uz brzi antigenski test (TRAg), ne stariji od 48 sati, koji je u skladu sa standardima Komiteta EU za zdravstvenu bezbednost (više detalja se može pronaći na sledećem linku:

https://www.consuladoportugalparis.org/docs_upl/covid-19_rat_common-list_en.pdf  .

Za decu do 12 godina starosti ne postoji obaveza prezentovanja testa.

Svi putnici koji dolaze u Portugaliju pre puta treba da popune formular koji je dostupan na sledećem linku:

https://portugalcleanandsafe.pt/en/passenger-locator-card .

Putnici u tranzitu su takođe u obavezi da imaju test.


USLOVI ULASKA U BUGARSKU

Od 15.09. Srbija je svrstana među države u crvenoj zoni. LICIMA KOJA DOLAZE IZ DRŽAVA U CRVENOJ ZONI NIJE DOZVOLjEN ULAZAK U BUGARSKU.
Detaljne informacije možte naći na sajtu Ambasade Srbije u Bugarskoj : http://sofia.mfa.gov.rs/cir


USLOVI ULASKA U CRNU GORU

Od utorka, 14. septembra 2021, ulazak u Crnu Goru omogućava se samo ako lica koja su državljani Crne Gore i stranci državljani, ispunjavaju jedan od propisanih uslova:

- da je prošlo 14 dana od revakcinacije za vakcine koje se daju u dve doze, odnosno da je prošlo 14 dana od imunizacije vakcinama koje se daju u jednoj dozi;

- da osoba poseduje negativan PCR test na Covid 19 koji nije stariji od 72 sata ili pozitivan PCR test koji je stariji od 14 i nije stariji od 180 dana;

- da osoba poseduje negativan brzi antigenski test koji nije stariji od 48 sati.

Državljani Crne Gore i stranci sa privremenim boravkom koji ne ispunjavaju nijedan od propisanih uslova se upućuju u izolaciju koju je moguće prekinuti PCR testom koji je negativan šestog dana od prelaska granice.

U Crnu Goru bezuslovno ulaze osobe mlađe od 18 godina - i crnogorski državljani i stranci.

Svadbama i ostalim privatnim proslavama, kao i sportskim događajima koji se održavaju u zatvorenom prostoru, moguće je da prisustvuje do 100 ljudi pod uslovom da ispunjavaju jedan od propisanih uslova iz Nacionalne digitalne kovid potvrde.

Broj prisutnih takvim događajima na terasama i u baštama ugostiteljskih objekata nije ograničen, ali svi gosti, kao i zaposleni, moraju da ispunjavaju jedan od propisanih uslova.

Ulazak u diskoteke i noćne klubove omogućava se samo osobama koje ispunjavaju jedan od propisanih uslova iz Nacionalne digitalne kovid potvrde, a broj prisutnih gostiju se ograničava na 100.

Ulazak u tržne centre omogućava se samo osobama koje ispunjavaju jedan od propisanih uslova iz Nacionalne digitalne kovid potvrde.

 


USLOVI ULASKA U TUNIS

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Tunis uz obavezan negativan rezultat PCR testa, ne starijeg od 72 sata i samoizolaciju u trajanju od 7 dana. Nakon isteka navedenog perioda, radi se nov test, te ukoliko je rezultat negativan, karantin se prekida.
Od obaveze karantina izuzeta su lica koja poseduju potvrdu o vakcinaciji.

Od obaveze karantina izuzeta su lica koja poseduju potvrdu o vakcinaciji ili borave u hotelima (ulaze u zemlju sa vaucerima za hotel).


USLOVI ULASKA U KIPAR

CRVENA KATEGORIJA
Od datuma 19.08.2021. Srbija je u CRVENOJ kategoriji zemalja.

Srbija prelazi u CRVENU kategoriju zemalja sto znaci sledece:

Svi vakcinisani putnici mogu slobodno, bez testova i karantina da udju u Kipar.
Priznaju se sledece vakcine: Pfizer, Sinofarm, Sputnik V, Astra Zeneka, Moderna, Janssen.
Vazno je da je obavljan ceo proces vakcinacije, to znaci i revakcina.
Obavezni su da sa sobom poseduju potvrdu o vakcinaciji sve vreme boravka i da je na zahtev nadleznih pokazu u slucaju potrebe.
Obavezan je popunjeni flight pass 48 h pred polazak, na linku ispod:
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home

Svi ostali putnici, nevakcinisani, postuju pravila za ulaz za zemlje u crvenoj zoni:
1. I negativan PCR test, ne stariji od 72 sata
2. II negativan PCR test, uradjen na Kipru po dolasku (radi se na aerodromu, cena oko 15 eur, vreme cekanja rezultata oko 4 sata)
3. Putnik je duzan da boravi u izolacija u svojoj hotelskoj sobi do dobijanja rezultata PCR testa sa Kipra
4. Popunjen flight pass 48 h pred polazak na linku ispod:
https://cyprusflightpass.gov.cy/en/home

Osmog (08.) dana boravka svi nevakcinisani putnici stariji od 11,99 god su u obavezi da urade brzi ili PCR test na Covid 19, i tako na svaka tri (3) dana daljeg boravka na destinaciji. Ljudi koji borave 14 noci u obavezi su da takav test urade dva (2) puta. Brzi test se kupuje i radi na licu mesta u svakoj apoteci. Kosta 6-10 eur po osobi i rezultati stizu sms-om veoma brzo, u roku od 10-30 min i ubacuju se u flight pass koji svi obavezno popunjavaju prilikom ulaska na Kipar. Deca do 11,99 godina starosti ulaza na Kipar i borave na Kipru bez ogranicenja i ne rade brze testove u slucaju da borave duze od 7 noci.
Deca do 11,99 godina putuju slobodno, bez testova i karantina, uz obavezan popunjeni flight pass.

Za nepopunjeni flight pass predvidjena je kazna u iznosu od 300 eur.
Kipar zadrzava pravo slucajnog testiranja na granici, gde trosak testiranja snosi sam putnik i do dobijanja rezultata duzan je da bude u izolaciji.


USLOVI ULASKA U SLOVENIJU

Državljani Republike Srbije mogu da uđu u Sloveniju uz posedovanje PCR testa ne starijeg od 72 sata, brzog antigenskog testa (HAGT) ne starijeg od 48 sati, lica koja prilože potvrdu o pozitivnom PCR testu starijem od 10 dana, ali ne starijem od 6 meseci, odnosno potvrdu lekara da su preležali COVID-19, a da od početka simptoma nije prošlo više od šest meseci ili ukoliko prilože zeleni karton o vakcinaciji protiv COVID-19 kojom se dokazuje da je od primanja druge doze vakcine proizvođača Biontech/Pfizer proteklo najmanje 7 dana, Moderna, Sputnik V, Johnson&Johnson, Sinovac Biotech, Sinopharm proteklo najmanje 14 dana i AstraZeneca najmanje 21 dan.
Za tranzit kroz R. Sloveniju neophodno je posedovati dokaz o ulasku u zemlju odredišta i može trajati maksimalno 12 sati.

Sledećim kategorijama lica je dozvoljen ulazak u Sloveniju bez karantina:

1. Dete koje još nije navršilo 14,99 godina i prelazi granicu zajedno sa članom uže porodice koje nije poslato u karantin kod kuće ili mu nije odbijen ulazak u Sloveniju ili u organizovanoj grupi u pratnji vaspitača , učitelja ili staratelja koji nisu upućeni u kućni karantin i nije im odbijen ulazak u Sloveniju.

2. Dvojnom vlasniku ili zakupcu zemljišta u pograničnom području ili sa obe strane državne granice koji pređe državnu granicu sa susednom državom radi obavljanja poljoprivredno-poljoprivredno-šumarskih radova i vrati se preko granice najkasnije do deset sati nakon prelaska granice. Izuzetak se takođe odnosi na članove uže porodice te osobe i druga lica koja su prijavila prebivalište kod te osobe na istoj adresi kada putuju zajedno.

3. Lice koje je upućeno u misiju ili iz misije u međunarodnom transportnom sektoru i to pokazuje prilikom prelaska granice „Potvrdom za radnike u međunarodnom transportnom sektoru“ navedenom u Aneksu 3 Komunikacije Komisije o zaštiti zelenih traka zdravlje i obezbeđivanje dostupnosti dobara i osnovnih usluga (SL C br. 96, 24.3.20, str. 1) ili bilo kog drugog relevantnog dokumenta iz kojeg se može zaključiti da ga je poslodavac uputio;

4. Lice koje putuje tranzitom kroz Sloveniju i napusti je što je pre moguće ili najkasnije 12 sati nakon ulaska.

Lice koje sprovodi jedan od ovih izuzetaka mora policiji dostaviti dokaze o postojanju tih izuzetaka, u suprotnom se šalje u karantin kod kuće. U slučaju stranca bez prebivališta u Sloveniji, dozvoljen mu je ulazak u Sloveniju i upućivanje u karantin kod kuće na deset dana samo ako nedvosmisleno dokaže da ima zagarantovano mesto za karantin, u suprotnom mu nije dozvoljen ulazak u Sloveniju.

Dodatne informacije na linku https://www.gov.si/en/topics/coronavirus-disease-covid-19/border-crossing